Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN GARAGE GERMAINE – ondernemer (B2B)

1. Het afleveren van het voertuig door de klant aan de garage, houdt opdracht en bestelling in van onderhouds- en/of herstellingswerken. De klant zal geïnformeerd worden over de uit te voeren herstellingen welke als noodwendig worden beschouwd zodat deze met zijn/haar goedkeuring worden uitgevoerd. Gebeurlijke prijsoffertes zijn steeds vrijblijvend en alle aanduidingen omtrent prijzen en duurtijd van werkzaamheden zijn louter indicatief zodat de klant geen enkele vordering kan stellen noch tot schadevergoeding noch tot ontbinding uit hoofde van dergelijke offertes ingeval van prijswijzigingen en/of termijnoverschrijding. De opdracht en bestelling zoals hierboven beschreven, geschiedt onder de voorwaarden zoals ten deze beschreven.

2. De uitgevoerde werken houden geen resultaatsverbintenis in doch slechts een middelverbintenis en voor zover werken zijn uitgevoerd met behulp van door de klant ter beschikking gestelde materialen of tweedehandsstukken, kan de mogelijks inferieure kwaliteit van die stukken niet tegen de garage worden tegengesteld. De garage verbindt zich ertoe de klant op de hoogte te brengen van eventuele gebreken aan de geleverde materialen en/of stukken. Indien de klant de garage toch verzoekt gebruik te maken van aangeleverde inferieure materialen en/of stukken, kan de garage geenszins aansprakelijk gesteld worden. In het geval de niet-nakoming van een verbintenis te wijten is aan het gebruik van door de klant aangeleverde gebrekkige materialen en/of stukken, is deze niet-nakoming - behoudens overmacht - toerekenbaar aan de klant. Bovendien is de vrijwaringsplicht van de garage met betrekking tot de geleverde diensten beperkt en reikt zij niet verder dan deze van de leveranciers van de garage.

3. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de garage. Vanaf de vervaldag der factuur is de klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand op het verschuldigde bedrag en dit tot de dag der effectieve betaling. Bovendien geeft de niet-betaling der factuur door de klant aan de garage het recht op een schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 welke van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd is en als forfaitair en onherleidbaar tussen partijen bedongen wordt aanzien en voor zoveel als nodig wordt door partijen verklaard dat zij met deze bedinging willen afwijken van artikel 1153 (oud) BW., thans 5.240 en 5.88 BW. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels en cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire vergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

4. Indien de garage, niettegenstaande de niet onmiddellijke betaling, het voertuig toch ter beschikking stelt van de klant, betekent dit een loutere goodwill vanwege de garage en kan hieruit geen nadelige erkentenis in haren hoofde worden afgeleid.

5. Gebeurlijke klachten dienen middels een aangetekende brief ter kennis te worden gebracht bij de garage binnen een termijn van 8 DAGEN na factuurdatum. Klachten dewelke niet op deze wijze en/of niet binnen de gestelde termijn worden aangebracht, zullen voor niet-geschreven worden aanzien en geen effect kunnen sorteren.

6. Het bewaren van de voertuigen in afwachting van de levering of de ophaling, geschiedt op uitsluitend risico van de klant.

7. Eigendomsvoorbehoud - De geleverde goederen blijven zelfs bij verwerking, vermenging of incorporatie eigendom van de garage en dit tot de volledige betaling van de koopprijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten. Het is de klant verboden om de geleverde goederen door te verkopen, deze in pand te geven of de vordering erop te cederen vooraleer de koopprijs volledig is betaald.

8. Indien het voertuig of onderdelen ervan teniet gaan door overmacht nadat de wagen in ontvangst werd genomen middels levering of ophaling, kan de klant niet langer de levering of het in ontvangst nemen ervan eisen, maar blijft niettemin gehouden de prijs ervan te betalen. In het geval de garage instaat voor levering van het voertuig aan de klant, zal de garage instaan voor de bewaring van het voertuig tot aan de levering, met alle zorg eigen aan een voorzicht en redelijk persoon.

9. Waarborg - De koper van een nieuw voertuig geniet vanaf datum van inschrijving of de leveringsdatum (feit welke zich eerst voordoet) een garantie van één jaar. Voor occasiewagens wordt de wettelijke garantie herleid tot één jaar. De klant dient de garage te informeren over een eventueel gebrek binnen de twee maanden vanaf de datum waarop het gebrek werd vastgesteld.

10. De waarborg vervalt : a. Indien de wagen wordt omgebouwd of gewijzigd; b. Indien de wagen hersteld wordt in een andere werkplaats dan de onze; c. Indien de schade te wijten is aan nalatigheid, verkeerd gebruik, overbelasting, zelfs als deze maar tijdelijk is, of door onervarenheid van de bestuurder; d. Waarborg geldt niet voor banden, batterijen, ruiten, ruitenwisserbladen en andere specifieke, aan slijtage onderhevige onderdelen, olie/vet en andere vloeistoffen, alsook niet voor audio en elektronicaonderdelen.

11. Overmacht – Er is sprake van overmacht in geval van ontoerekenbare onmogelijkheid om de verbintenis na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het onvoorzienbaar en het onvermijdbaar karakter van het beletsel tot nakoming. De garage wordt bevrijd indien de nakoming van de verbintenis blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. De nakoming van de verbintenis zal worden opgeschort voor de duur van de tijdelijke onmogelijkheid. termijn op de hoogte te brengen.

12. Imprevisie – Indien het nakomen van de verbintenis niet onmogelijk wordt maar wel in aanzienlijke mate verzwaard of bemoeilijkt ten gevolge van onvoorzienbare en ontoerekenbare omstandigheden, kan men imprevisie inroepen, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan : a. Er moet een onvoorzienbare verandering van omstandigheden zijn; b. Een omstandigheid die de uitvoering van de verbintenis buitensporig zwaar maakt. c. De verandering van omstandigheden mag niet te wijten zijn aan de garage; d. De garage mag het risico hiervan niet voor zijn rekening genomen hebben; e. De imprevisie mag niet uitgesloten zijn door de verbintenis. Wanneer aan alle voorwaarden voldaan is, kan verzocht worden om de verbintenis te heronderhandelen met het oog op aanpassing of beëindiging ervan. Tijdens deze onderhandelingen blijven beide partijen verplicht om hun contractuele verbintenissen na te leven. Indien de onderhandelingen geen succes hebben dan kan de beëindiging van de verbintenis in rechte gevorderd worden.

13. De garage behoudt zich het recht voor om de uitvoering van haar eisbare verbintenis op te schorten ingeval van voortijdige niet-nakoming van de verbintenis door de klant. De garage heeft het recht om de verbintenis onder bepaalde voorwaarden te laten ontbinden ingeval van voortijdige niet-nakoming van de verbintenis door de klant.

14. Behandeling van gegevens behorend tot de persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens vermeld op dit document zijn bestemd voor intern gebruik door de garage en door de organismen die contractueel verbonden zijn met deze laatste. Zij zullen eveneens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden : naverkoopdienst, waarborg, veiligheid alsook klantenbeheer voor de producten verdeeld door bovenvermelde persoon. Conform de GDPR-wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft elke persoon die zijn identiteit bewijst het recht inzage te krijgen in zijn gegevens en het recht om verbeteringen hieraan bij te brengen bij de houder van het bestand, die de garage is, die aan de voorkant van dit document vermeld staat. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij het openbaar register van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

15. Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd om te oordelen.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN GARAGE GERMAINE – particulier-consument (B2C)

1. Het afleveren van het voertuig door de klant aan de garage, houdt opdracht en bestelling in van onderhouds- en/of herstellingswerken. De klant zal geïnformeerd worden over de uit te voeren herstellingen welke als noodwendig worden beschouwd zodat deze met zijn/haar goedkeuring worden uitgevoerd. Gebeurlijke prijsoffertes zijn steeds vrijblijvend en alle aanduidingen omtrent prijzen en duurtijd van werkzaamheden zijn louter indicatief zodat de klant geen enkele vordering kan stellen noch tot schadevergoeding noch tot ontbinding uit hoofde van dergelijke offertes ingeval van prijswijzigingen en/of termijnoverschrijding. De opdracht en bestelling zoals hierboven beschreven, geschiedt onder de voorwaarden zoals ten deze beschreven.

2. De uitgevoerde werken houden geen resultaatsverbintenis in doch slechts een middelverbintenis en voor zover werken zijn uitgevoerd met behulp van door de klant ter beschikking gestelde materialen of tweedehandsstukken, kan de mogelijks inferieure kwaliteit van die stukken niet tegen de garage worden tegengesteld. De garage verbindt zich ertoe de klant op de hoogte te brengen van eventuele gebreken aan de geleverde materialen en/of stukken. Indien de klant de garage toch verzoekt gebruik te maken van aangeleverde inferieure materialen en/of stukken, kan de garage geenszins aansprakelijk gesteld worden. In het geval de niet-nakoming van een verbintenis te wijten is aan het gebruik van door de klant aangeleverde gebrekkige materialen en/of stukken, is deze niet-nakoming - behoudens overmacht - toerekenbaar aan de klant. Bovendien is de vrijwaringsplicht van de garage met betrekking tot de geleverde diensten beperkt en reikt zij niet verder dan deze van de leveranciers der garage.

2bis. In verband met verkoop van een voertuig geldt het volgende : - de overeengekomen verkoopprijs, met uitzondering van wat verder is bepaald onder ‘imprevisie’, is niet herzienbaar. - wanneer het voertuig niet is geleverd op de uiterste leveringsdatum die is overeengekomen, heeft de consument het recht om : • wanneer de leveringsdatum voor de klant essentieel is en als dusdanig is opgenomen in de verkoopovereenkomst, heeft de klant het recht om de overeenkomst onverwijld te beëindigen; • in de andere gevallen, zal door de garage een aan de omstandigheden aangepaste nieuwe leveringstermijn voorgesteld worden waarbij, indien bij het verstrijken van deze nieuwe termijn het voertuig niet zou geleverd zijn, de overeenkomst onverwijld beëindigd wordt; De termijn waarbinnen de bedragen die de klant reeds heeft betaald en welke worden teruggestort bij beëindiging van de overeenkomst, is in overeenstemming met artikel VI.43, §3, van het Wetboek Economisch Recht en bedraagt 30 dagen. - het risico op verlies of beschadiging van het voertuig wordt in toepassing van artikel VI.44 van het Wetboek Economisch Recht aan de klant overgedragen zodra deze - of een door hem aangewezen persoon die niet de vervoerder is - het voertuig fysiek in bezit neemt. - wanneer de overeenkomst voorziet in de verzending van het voertuig, wordt het risico op verlies of beschadiging van het voertuig in toepassing van artikel VI.44 van het Wetboek Economisch Recht overgedragen aan de klant op het ogenblik van zijn levering aan de vervoerder die door de klant belast is met het vervoer en voor zover de keuze voor deze vervoerder niet door de garage werd geboden; - wanneer een voertuig van de klant wordt overgenomen, is de overnameprijs definitief, tenzij het voertuig niet meer voldoet aan de specifieke eisen die werden overeengekomen; - de waardevermindering van het over te nemen voertuig als gevolg van een vertraging in levering van het voertuig dat aan de klant verkocht is, is voor rekening van de garage; - de garage bezorgt, voorkomend geval, een precieze beschrijving van de kosten van bijkomende diensten die in rekening worden gebracht van de klant, met vermelding van de aangerekende bedragen, wanneer hij het voertuig (behalve in geval van overmacht) niet in ontvangst neemt na een schriftelijke ingebrekestelling; - wanneer de verkoop een nieuw voertuig betreft, bestaat de mogelijkheid dat het geleverde voertuig in sommige details licht afwijkt van het bestelde model; - de garage kan zich niet bevrijden van haar aansprakelijkheid voor verborgen gebreken van een voertuig; - de specifieke contactgegevens van de garage voor het geval de klant een vraag of een klacht heeft in verband met de gesloten overeenkomst, zijn N.V. GARAGE GERMAINE, Beukheuvel 48 te 2500 Koningshooikt, tel. 015/40 40 40 en e-mail info@germaine.eu

3. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de garage. Vanaf de vervaldag der factuur is de klant van rechtswege verwijlintresten verschuldigd aan de interest tegen de referentie intrestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, 2e lid, van de wet van 2 augustus 2022 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties op het verschuldigde bedrag en dit tot de dag der effectieve betaling. Bovendien geeft de niet-betaling der factuur door de klant aan de garage het recht op een schadevergoeding van : a. € 20,00 wanneer het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan € 150,00; b. € 30,00 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,00 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500,00 is; c. € 65,00 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,00 met een maximum van € 2.000,00 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500,00 is. De hogervermelde intresten en het schadebeding zullen nog niet vervallen bij een eerste herinnering doch wel bij niet-betaling binnen de 14 dagen na de eerste herinnering.

4. Indien de garage, niettegenstaande de niet onmiddellijke betaling, het voertuig toch ter beschikking stelt van de klant, betekent dit een loutere goodwill vanwege de garage en kan hieruit geen nadelige erkentenis in haren hoofde worden afgeleid.

5. Gebeurlijke klachten dienen middels een aangetekende brief ter kennis te worden gebracht bij de garage binnen een termijn van twee maanden na factuurdatum. Klachten dewelke niet op deze wijze en/of niet binnen de gestelde termijn worden aangebracht, zullen voor niet-geschreven worden aanzien en geen effect kunnen sorteren.

6. Het bewaren van de voertuigen in afwachting van de levering of de ophaling, geschiedt op uitsluitend risico van de klant.

7. Eigendomsvoorbehoud - De geleverde goederen blijven zelfs bij verwerking, vermenging of incorporatie eigendom van de garage en dit tot de volledige betaling van de koopprijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten. Het is de klant verboden om de geleverde goederen door te verkopen, deze in pand te geven of de vordering erop te cederen vooraleer de koopprijs volledig is betaald.

8. Indien het voertuig of onderdelen ervan teniet gaan door overmacht nadat de wagen in ontvangst werd genomen middels levering of ophaling, kan de klant niet langer de levering of het in ontvangst nemen ervan eisen, maar blijft niettemin gehouden de prijs ervan te betalen. In het geval de garage instaat voor levering van het voertuig aan de klant, zal de garage instaan voor de bewaring van het voertuig tot aan de levering, met alle zorg eigen aan een voorzichtig en redelijk persoon.

9. Waarborg - De koper van een nieuw voertuig geniet van een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het voertuig aan de klant. Voor occasiewagens wordt de wettelijke garantie herleid tot één jaar. De klant dient de garage te informeren over een eventueel gebrek binnen de twee maanden vanaf de datum waarop het gebrek werd vastgesteld.

10. De waarborg vervalt : a. Indien de wagen wordt omgebouwd of gewijzigd; b. Indien de wagen hersteld wordt in een andere werkplaats dan de onze; c. Indien de schade te wijten is aan nalatigheid, verkeerd gebruik, overbelasting, zelfs als deze maar tijdelijk is, of door onervarenheid van de bestuurder; d. Waarborg geldt niet voor banden, batterijen, ruiten, ruitenwisserbladen en andere specifieke, aan slijtage onderhevige onderdelen, olie/vet en andere vloeistoffen, alsook niet voor audio en elektronicaonderdelen.

11. Overmacht – Er is sprake van overmacht in geval van ontoerekenbare onmogelijkheid om de verbintenis na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het onvoorzienbaar en het onvermijdbaar karakter van het beletsel tot nakoming. De garage wordt bevrijd indien de nakoming van de verbintenis blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. De nakoming van de verbintenis zal worden opgeschort voor de duur van de tijdelijke onmogelijkheid.

12. Imprevisie – Indien het nakomen van de verbintenis niet onmogelijk wordt maar wel in aanzienlijke mate verzwaard of bemoeilijkt ten gevolge van onvoorzienbare en ontoerekenbare omstandigheden, kan men imprevisie inroepen, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan : a. Er moet een onvoorzienbare verandering van omstandigheden zijn; b. Een omstandigheid die de uitvoering van de verbintenis buitensporig zwaar maakt. c. De verandering van omstandigheden mag niet te wijten zijn aan de garage; d. De garage mag het risico hiervan niet voor zijn rekening genomen hebben; e. De imprevisie mag niet uitgesloten zijn door de verbintenis. Wanneer aan alle voorwaarden voldaan is, kan verzocht worden om de verbintenis te heronderhandelen met het oog op aanpassing of beëindiging ervan. Tijdens deze onderhandelingen blijven beide partijen verplicht om hun contractuele verbintenissen na te leven. Indien de onderhandelingen geen succes hebben dan kan de beëindiging van de verbintenis in rechte gevorderd worden.

13. De garage behoudt zich het recht voor om de uitvoering van haar eisbare verbintenis op te schorten ingeval van voortijdige niet-nakoming van de verbintenis van de klant. De garage heeft het recht om de verbintenis onder bepaalde voorwaarden te laten ontbinden ingeval van voortijdige niet-nakoming van de verbintenis door de klant.

14. Behandeling van gegevens behorend tot de persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens vermeld op dit document zijn bestemd voor intern gebruik door de garage en door de organismen die contractueel verbonden zijn met deze laatste. Zij zullen eveneens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden : naverkoopdienst, waarborg, veiligheid alsook klantenbeheer voor de producten verdeeld door bovenvermelde persoon. Conform de GDPR-wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft elke persoon die zijn identiteit bewijst het recht inzage te krijgen in zijn gegevens en het recht om verbeteringen hieraan bij te brengen bij de houder van het bestand, die de garage is, die aan de voorkant van dit document vermeld staat. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij het openbaar register van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

15. Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd om te oordelen.

versie01nov2023